யில் தினமும் காலை 08:30 AM முதல் 09:00 AM மணி வரை நாட்டு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை அனைவரும் பாருங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள்.

WHO IS DR.SAKTHY SUBRAMANI?

      Dr. Sakthy Subramani a renowned traditional doctor, a medical astrologer. He studied astrology, aware of their disease, knowing when it came? When it will go away? Which body part it affects? What is the remedy? Which treatment is suitable? With all above knowledge he serves people. For the past 40 years with the help of astrology he gave therapies and better solutions to cure chronic diseases successfully. As the name suggests “Medical Astrology” after astrological analysis, simple cures and safe therapies have been given for diseases. READ MORE ABOUT HIM