யில் தினமும் காலை 08:00 AM முதல் 09:00 AM மணி வரை நாட்டு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை அனைவரும் பாருங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள்.

WHO IS DR.SAKTHY SUBRAMANI?

      "Naattu Maruthuvar" Dr.Sakthy Subramani a renowned traditional physician and a medical astrologer born on 3rd November 1948. Apart from traditional practise, he completed M.A(Tamil) in Annamalai University, Astrology & M.Phil(Tamil) in Kamaraj University, Madurai. According to his perspective, the individual is not diseased but is in a state of imbalance. The person suffers only due to abbreviation from natural way of life that causes imbalance. So the treatment combines characteristics of physical, social, environment and spiritual therapies to bring the body, mind and soul back into harmony. READ MORE ABOUT HIM